(1)
Middleton, B.; Williams, C. R. Seed Banks of Rare Physostegia Correllii (Lamiaceae) in Lady Bird Lake, Austin, Texas, U.S.A. J. Bot. Res. Inst. Texas 2023, 17, 363-368.